Valoració gratuïta

Valora el teu pis complimentant el següent formulari amb les dades necessàries per fer els càlculs del valor segons les dades dels nostres experts. La valoració és gratuïta.Detalls de la propietat

Informació addicional

Creu que la qualitat del seu immoble, en comparació als veïnat/zona, està igual, per sota o per sobre?

Contacte

*Accepto les condicions generals d'ús

Nota simple de Registre de la Propietat

Conegui la situació i càrregues de qualsevol immoble registrat


Què és la nota simple del Registre de la Propietat

La nota simple del Registre de la Propietat o nota simple registral és un document el contingut del qual està basat en informació sobre una finca o propietat, on es detalla la informació d'identitat dels titulars, identificació de la mateixa, extensió, naturalesa i limitacions.

A través d'aquest extracte, podrà conèixer la situació en què es troba un determinat immoble, l'estat de càrregues, data de l'última transmissió, titulars registrals, etc.

El termini mitjà de lliurament de les Notes Simples del Rte. Mercantil és de 10 dies laborables. La sol·licitud rebuda fora d'horari laboral es tramitarà a primera hora del següent dia hàbil a Vic. Serà lliurada en format PDF en el correu electrònic que ens indiqui en la seva petició.

Rebrà la nota simple de la Propietat en format PDF al correu electrònic que ens indiqui.
Sol·licitud i termini de lliurament de la nota simple registral

Per poder sol·licitar aquest servei, ha de tenir constància sobre el Registre de la Propietat en què s'hagi inscrit l'immoble en qüestió juntament amb el titular de la propietat. Si ho desitja, podem sol·licitar per a vostè a través del nostre Servei d'Índexs en quin Registre es troba l'immoble.

Elements informatius de la nota simple registral

A l'interior de la nota simple, trobem diverses dades identificatives dins el document:

Nombre de Finca Registral: Es tracta d'un número únic amb el qual s'identifica una propietat. Es tracta d'un codi d'identificació diferent de la referència cadastral que apareix en els rebuts municipals d'IBI (Impost de Béns Immobles).

IDUFIR: El IDUFIR o identificador únic de Finca Registral, es compon de 14 caràcters numèrics i la seva funció és la d'identificar una propietat de forma inequívoca en qualsevol Registre de la Propietat d'Espanya. Si coneixes el "Registre" i "Nom de Registre" en què es troba inscrita la finca, incloeu-los per agilitzar la petició. És un número d'identificació diferent i independent del nombre de finca registral.

D'altra banda, aquest codi ha estat vigent fins a agost de 2016 a la nota simple registral. A partir d'aquesta data, aquelles finques immatriculades o les que obrin un nou foli registral disposaran d'un codi numèric denominat C.R.U. (Codi Registral Únic).

Descripció de la finca: Detalls de la descripció de l'immoble, des de la descripció de la finca fins ubicació, límits, accessos, metres i quotes de participació. Si s'ha realitzat reformes o canvis dins de la mateixa, tota aquesta informació pot variar posteriorment a la primera inscripció.

Titularitat: Identifica qui són els titulars de drets sobre la finca. En notes simples antigues pot aparèixer únicament el nom. Detalla el tipus de dret que es posseeix (proindivís, nua propietat, o usdefruit, entre d'altres), el percentatge, i en virtut de quin títol s'és posseïdor del dret.

Autoritzant: Especifica, dins de la nota simple, el nom del notari que va donar fe de l'acte pel qual s'és titular del dret indicat en l'apartat anterior, la data en què va tenir lloc la signatura del document i la inscripció registral a la que es va anotar l'acte (tom, llibre i foli).

Càrregues: Es tracta de la informació de la finca davant càrregues com embargaments, hipoteques i altres tipus, així com la inscripció registral corresponent a aquesta càrrega.

Data d'emissió: Data d'emissió i indicació de l'existència o no de documents pendents de despatx.