Atenció al Client

La gestoria on-line és un servei de l'Habitatge per facilitar les gestions immobiliàries, tant de compra venda com de lloguer o administració.

Per una informació més personalitzada no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres:

Formulari
93 889 42 77
618 58 39 80


La valoració dels béns immobles a Catalunya

Valoració dels béns immobles a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.


Valor de referència (aplicable a les transmissions realitzades a partir de l’01.01.2022)

La Direcció General del Cadastre, òrgan dependent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública determina anualment el valor de referència dels béns immobles, a partir de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles realitzades en document públic.

El valor de referència és una dada pública consultable a la seu electrònica del Cadastre a partir de l’01.01.2022, informant l’adreça exacta de l’immoble o la seva referència cadastral.

Els titulars cadastrals poden, en qualsevol moment, adreçar-se al Cadastre per sol·licitar que les descripcions cadastrals s’adeqüin a la realitat física i jurídica, i que en conseqüència se’n modifiqui, si escau, el valor de referència.

Seu electrònica del Cadastre. Valor de referència

Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari (BOE)


Béns immobles amb valor de referència

Valor dels béns immobles

La normativa reguladora de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documents (ITPAJD) estableix que la base imposable de l’impost és la major entre les magnituds següents: valor de referència, valor declarat o bé preu o contraprestació pactada.

Pel que fa a l’impost sobre successions i donacions (ISD), la normativa estableix que la base imposable és la major entre les magnituds següents: valor de referència o valor declarat.

En ambdós impostos, quan les persones obligades tributàries considerin que la determinació del valor de referència ha perjudicat els seus interessos legítims, una vegada presentada l’autoliquidació corresponent, poden sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació i impugnar el valor de referència. L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) resoldrà sobre la qüestió, amb informe preceptiu, previ i vinculant de la Direcció General del Cadastre, que ratificarà o corregirà el valor de referència un cop vistes les al·legacions i proves aportades.

Procediment de comprovació

Si un contribuent declara per sota del valor de referència, l’ATC incoarà el procediment corresponent per regularitzar-ne la situació tributària i, si escau, emetrà una liquidació en base a aquest valor. En aquest cas, el contribuent podrà impugnar el valor de referència interposant recurs de reposició contra la liquidació que l’ATC resoldrà amb informe preceptiu, previ i vinculant, de la Direcció General del Cadastre, que ratificarà o corregirà el valor de referència un cop vistes les al·legacions i proves aportades.

La interposició d’un recurs de reposició contra la liquidació únicament suspèn l’execució de l’acte impugnat a instància de la persona interessada si garanteix l’import de l’acte esmentat, els interessos de demora que genera la suspensió i els recàrrecs que serien procedents en cas d’execució de la garantia. La suspensió només es pot obtenir si s’aporta alguna de les garanties previstes en l’article 224.2 la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Contra la liquidació pel valor de referència el contribuent no pot promoure el procediment de taxació pericial contradictòria.

Seu electrònica del Cadastre. Valor de referència

Reial decret legislatiu1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (BOE)

Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions (BOE)


Béns immobles sense valor de referència

Valor dels béns immobles

Quan un immoble no té valor de referència o no pot ser certificat per la Direcció General del Cadastre, la base imposable en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) és la major de les magnituds següents: valor declarat, preu o contraprestació pactada, o bé valor de mercat.

Pel que fa a l'impost sobre successions i donacions (ISD), quan un immoble no té valor de referència o no pot ser certificat per la Direcció General del Cadastre, la base imposable és la major de les magnituds següents: valor declarat o valor de mercat.

S’entén per valor de mercat el preu més probable pel qual es podria vendre, entre parts independents, un bé lliure de càrregues.

Procediment de comprovació de valors

En les transmissions subjectes a l’ITPAJD o a l’ISD, si en la data del fet imposable l’immoble no té assignat un valor de referència, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) pot comprovar el valor del bé. Es comprova el valor de l’immoble quan el contribuent declara per sota dels criteris continguts a les Instruccions de comprovació de valors de béns immobles que es publiquen cada any a la seu electrònica de l’Agència. En canvi, no es comprova el valor declarat quan es compleixen totes les condicions que s’estableixen en aquestes instruccions (valor cadastral per coeficient i altres elements determinats en la instrucció).

L’ATC aplica els criteris que s’especifiquen en el document Valors bàsics per a la comprovació de béns immobles per determinar el que l’Administració entén com a valor de mercat del bé.

Si el valor comprovat obtingut és superior al declarat, el contribuent rebrà una proposta de liquidació complementària contra la qual podrà presentar les al·legacions i les proves que estimi adients.

Si l'ATC confirma la liquidació complementària, el contribuent pot optar també, dins el termini per interposar recurs, per promoure la taxació pericial contradictòria. La interposició de la taxació pericial contradictòria suspèn l’execució de la liquidació.

Instruccions de comprovació de valors de béns immobles

Valors bàsics per a la comprovació de béns immobles

Taxació pericial contradictòria

Reial decret legislatiu1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (BOE)

Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions (BOE)