Atenció al Client

For more personalized information please get in touch with us:

Form
+34 93 889 42 77


Gestavic - Habitatge és un grup immobiliari diversificat, té com a objectius la innovació i l'expansió internacional en totes les seves àrees: desenvolupament de sòl, construcció, promoció i serveis. Gestavic - Habitatge desenvolupa la seva activitat des d'Espanya treballant per als nostres clients Internacionals.

Gestavic-Habitatge, amb seu a Vic, Barcelona, es posiciona com un dels principals actors en la intermediació immobiliària com a personal Shoper immobiliari.

El nostre model de negoci, és ocupar-nos de rastrejar les zones de preferència buscant l'operació immobiliària que generi més expectatives de negoci en un futur pròxim, urbanitzacions, solars, estructures, oficines, habitatges, etc ... Ens ocupem de gestionar tota la línia de negoci des de la qualificació del solar fins al lliurament de claus, passant per tot el procés de la construcción, inclosa la promoció.

El nostre país està sortint amb èxit d'una profunda crisi, de manera que es preveu un creixement del sector immobiliari, al voltant de 12% anual durant els propers 3-4 anys, si li afegim que actualment s'està comprant per sota del seu cost de reposició, això ens garanteix, unes plusvàlues importants.

Cal recordar que el nostre país té una gran estabilitat i disposa d'unes grans infraestructures en serveis i especialment d'oci, amb el millor clima de la Unió Europea.

Els inversors busquen ubicacions específiques per a les inversions de retail amb inquilins solvents i un retorn mitjà del 5% - 8% que pot arribar a baixar al 4% en ubicacions que realment prevalgui pel seu alt valor residual.

En l'actualitat, Gestavic- Habitatge té mandat Internacional per invertir 30 milions d'euros fins a finalitzar 2016, tant a la ciutat de Barcelona, ​​com Madrid i la costa mediterrània.

Gestavic - Habitatge es posiciona amb un gran creixement, com la consultora en la gestió de patrimonis immobiliaris de family office.

Amb 25 anys d'experiència en el nostre sector, quedem a la seva disposició.

Atentament

Gestavic - Habitatge es un grupo inmobiliario diversificado, cuyos objetivos son la innovación y la expansión internacional en todas sus áreas: desarrollo de suelo, construcción, promoción y servicios. Gestavic - Habitatge desarrolla su actividad desde España trabajando para nuestros clientes Internacionales.

Gestavic-Habitatge, con sede en Vic- Barcelona se posiciona como uno de los principales actores en la intermediación inmobiliaria como personal Shoper inmobiliario.

Nuestro modelo de negocio, es ocuparnos de rastrear las zonas de preferencia buscado la operación inmobiliaria que genere más expectativas de negocio en futuro próximo, urbanizaciones, solares, estructuras, oficinas, viviendas, etc… Nos ocupamos de gestionar toda la línea de negocio desde la calificación del solar hasta la entrega de llaves pasando por todo el proceso de la construcción incluida la promoción.

Nuestro país está saliendo con éxito de una profunda crisis, por lo que se prevé un crecimiento del sector inmobiliario, en torno a 12% anual durante los próximos 3-4 años, si le añadimos que actualmente se está comprando por debajo de su coste de reposición, eso nos garantiza, unas plusvalías importantes.

Hay que recordar que nuestro país tiene una gran estabilidad y dispone de unas grandes infraestructuras en servicios y especialmente de ocio, con el mejor clima de la Unión Europea.

Los inversores buscan ubicaciones específicas para las inversiones de retail con inquilinos solventes y un retorno medio del 5% - 8% que puede llegar a bajar al 4% en ubicaciones realmente prime por su alto valor residual.

En la actualidad, Gestavic- Habitatge tiene mandato Internacional para invertir 30 millones de euros hasta finalizar 2016, tanto en la ciudad de Barcelona, como Madrid y la costa mediterránea.

Gestavic - Habitatge se posiciona con un gran crecimiento, como la consultora en la gestión de patrimonios inmobiliarios de family office.

Con 25 años de experiencia en nuestro sector, quedamos a su disposición

Atentamente

Gestavic – Habitatge is a diversified real estate group, whose objectives are the expansion and innovation in its international areas: development in construction, promotions and services. Gestavic – Habitatge develops its activity from Spain, working for international clients. It is positioned as one of the major actors in the real estate intermediaries such estate agent personal shopper.

Our business model is to track the areas of preference sought the real estate transaction to generate more business expectations in the near future, in developments, structures, solar, offices, housing, etc. We manage the entire line of business from the solar rating until the handover through the whole construction process, including promotion.

Our country is emerging successfully from a profound crisis, which is expected to grow in the housing sector, around 12% annually over the next 3-4 years. If we add that currently it is being purchased below its cost of replacement it guarantees significant gains.

It is known that our country has great stability and has a great infrastructure services, especially leisure. It also has the best climate in the European Union.

Investors seek specific locations for retail investments with solvent householders and an average return of 5% - 8% that can reach down to 4% in really prime locations for its high residual value.

Currently, Gestavic – Habitatge has an international mandate to invest 30 million euros until the end of 2016 in Barcelona, Madrid and the Mediterranean coast.

Gestavic – Habitatge is positioned with strong growth such as management consultant in real estate assets of family office.

With 25 years of experience in our sector, we are at your disposal.

Sincerely